วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2551

.....ยินดีต้อนรับสู่เว็บบล็อกวิชาเทคโนโลยีการศึกษา..ภาคเรียนที่ 2/2551.....

วิชาเทคโนโลยีการศึกษา
(Educational Technology)

คำอธิบายรายวิชา

ความหมาย ขอบข่าย และความสำคัญของเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาต่อการเรียนการสอน วิธีระบบ กระบวนการสื่อความหมาย การจำแนกประสเภทสื่อการเรียนการสอน การเลือก การแนะนำให้รู้จักเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษาที่เหมาะสมกับการเรียนการสอน การจัดหา การใช้ การผลิต การประเมินผล และการเก็บรักษาสื่อการเรียนการสอน

ฝึกปฏิบัติผลิตสื่อหลักที่เหมาะสมกับสภาพของชั้นเรียน

วัตถุประสงค์

เมื่อนักศึกษาได้เรียนวิชานี้แล้วจะมีพฤติกรรมที่แสดงความสามารถได้ดังนี้
  • 1. อธิบายความหมาย ขอบข่ายและความสำคัญของเทคโนโลยีการศึกษาที่มีต่อการเรียนการสอนได้
  • 2. จำแนกประเภทและศักยภาพของสื่อการเรียนการสอนแต่ละชนิดได้ถูกต้อง
  • 3. อธิบายถึงความสัมพันธ์ของจิตวิทยาการรับรู้ การเรียนรู้ กับการเลือกและการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ถูกต้อง
  • 4. อธิบายหลักการเลือก การดัดแปลง การผลิต และการใช้สื่อการเรียนการสอนได้ถูกต้อง
  • 5. ผลิตสื่อการเรียนการสอนหลักที่เหมาะสมกับสภาพของห้องเรียนได้    แผนการสอน
  •